NOWY LIMIT AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

NOWY LIMIT AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nowy limit amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Od 1 stycznia 2018 r. limit wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwalający na jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych został podwyższony z 3 500 zł do 10 000 zł. Nowy limit będzie mieć zastosowanie do składników majątku przyjętych do użytkowania po 31 grudnia 2017 r.

Środki trwałe zakupione w 2017 roku o stanie początkowym powyżej 3.500 zł., a nieprzekraczające kwoty 10.000 zł. przyjęte do użytkowania jeszcze w 2017 roku podlegają amortyzacji według wybranej metody. Według stanu prawnego na dzień 01.01.2018 r. składniki zakupione w 2018 roku o wartości początkowej do 10.000 zł mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania. Nowy limit w kwocie 10 000 zł będzie miał zastosowanie również do składników majątku zakupionych w 2017 roku, natomiast przyjętych do użytkowania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Wydatki na ulepszenie środków trwałych

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują zwiększenie wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
W sytuacji, gdy wydatki na ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji nie przekroczą od 1 stycznia 2018 r. limitu 10 000 zł będą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia.

Wartość początkowa środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego nabytego lub przyjętego do użytkowania po 31 grudnia 2017 roku będzie równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy mogą:

  1. nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów,
  2. dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując odpowiednią metodę amortyzacji i stawkę amortyzacji,
  3. dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo – w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Podstawa prawna:

  • art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)
  • art. 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13 oraz art. 16k ust. 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.)
  • art. 11 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)